Általános Szerződési Feltételek

Kizárólag termékekre vonatkozó szállítási és jótállási rendelkezések
Felek rögzítik, hogy a termékek szállításra és a jótállásra a 2013. évi V. tv. (Ptk.) és Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezési az irányadóak.

Szerződés szerinti termékek lényeges tulajdonságai
Szállító a webshopban megjelenő termékeket forgalmazza. Lényeges tulajdonságairól a termék nevére kattintva tájékozódhat.

Szállítói elérhetőségek
A termékek forgalmazója: Gál Hanna Borbála 

- Székhelye: 1223 Budapest, Kenderike u 7-9.
- Showroom: 1126 Budapest, Németvölgyi út 16. 
- Adóigazgatási azonosító szám: 55152279-1-43
- Telefonszám: 06-30-469-08-42
- Elektronikus levelezési címe: galhannab@gmail.com

Árak
A termékek árai a termékek mellett szerepelnek, és minden esetben feltüntetésre kerülnek.

A teljesítés feltételei
Fizetési módok:
- Megrendeléskor előre átutalással vagy bankkártyával
- A helyszínen készpénzes utánvétellel
A számlát a termékkel együtt küldi Szállító.

Rendelések feldolgozása:
A hivatalos munkaidőben leadott rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik. Munkaszüneti napon leadott megrendelések feldolgozása az első munkanapon kezdődik meg.

Szállítás módja:
A hivatalos munkaidőben leadott rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik. Munkaszüneti napon leadott megrendelések feldolgozása az első munkanapon kezdődik meg. A rendelés után a fogyasztó visszaigazoló email-t kap.

Visszaigazolás:
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küld Szállító, vagy telefonon hívja fel fogyasztót. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően személyes e-mail útján, vagy telefon útján értesül a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét.

Szállítás módja:
A termékek szállítása a fogyasztóval történő egyeztetésnek megfelelően futárszolgálattal vagy Szállító saját alkalmazottja útján történik. A szállítás időpontjáról fogyasztónak lehetősége van egyeztetni a fenti telefonszámon. A fogyasztónak lehetősége van személyes átvételre a fenti showroom címén, egy telefonon előre egyeztetett időpontban. A showroomban történő személyes átvétel során banki átutalásra, vagy készpénzes fizetésre van lehetőség.

Kiszállítási idő:
A szállítás visszaigazolásával egyidejűleg kerül meghatározásra a fogyasztóval egyeztetve.

Hibák, hiányosságok javítása
Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a terméknél vagy az árnál, Szállító fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után Szállító azonnal tájékoztatja Önt az új adatokról. Ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Adatok, adatbeviteli hibák javítása
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Vásárlási tudnivalók
Vásárlási szándéka esetén válassza ki a terméket és írja be a "Mennyiség" részbe a megvásárolni kívánt mennyiséget. A mennyiséget a szám mellett megjelenő felfele és lefele mutató nyíllal isnövelheti vagy csökkentheti. A „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi a megvásárolni kívánt terméket.

A Kosár ikonra kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett terméket, valamint a számla végösszegét. Itt ellenőrizheti le rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

Amennyiben megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Tovább a rendeléshez" gombra. Adja meg számlázási és szállítási adatait, válassza ki az „Átvételi módot” és a „Fizetési módot”. Jobb oldalon folyamatosan látja a kosarában lévő termékeket és az azokra vonatkozó adatokat.

Kérjük, olvassa el Felhasználási feltételeket (ÁSZF)-t  az oldal alján, a szövegre kattintva. Ha egyetért vele, pipálja ki a négyzetet.

Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelem” gombra.

Megrendeléséről tájékoztató e-mailt küldünk az Ön által megadott e-mail címre.

Panaszkezelés módja
Szállító a panaszokat a 2. pontban megjelölt postai és e-mail címen fogad. A panaszokra Szállító 48 órán belül válaszol.
Vita esetén fogyasztó a Békéltető Testülethez fordulhat.Szállító székhelye szerint illetéke Békéltető Testület: Budapesti Békéltető Testület 1016 Bp., Krisztina krt. 99. III./310. levelezési cím: 1253 Bp., Pf: 10.

A szállítástól való elállás
Szállító tájékoztatja fogyasztót, hogy a terméknek, vagy több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, vagy több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, vagy ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, vagy a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát nyomtatványon (elállási/felmondási nyilatkozat) gyakorolhatja.   A nyilatkozatot fogyasztó a fent megjelölt postai címre, vagy e-mail címre küldheti meg. Tájékoztatjuk, hogy fogyasztó határidőben gyakorolja az elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi a nyilatkozatot.

Fentebb leírtak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A fogyasztó az elállási/felmondási jogát nem gyakorolhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet-ben felsorolt esetekben.

Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni Szállítónak, vagy a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Fontos figyelmeztetés!
Terméket szállító csak eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza.

A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szállító fényképet készíthet.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Visszatérítés elállás esetén
Amennyiben fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szállító visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy fogyasztó a Szállító által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód alkalmaz a Szállító, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Kellékszavatosság, jótállás
Ezen tájékoztatásnak Szállító a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet szerinti minta alkalmazásával tesz eleget az alábbiak szerint:

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szállító által forgalmazott termékek hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással (Szállító) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Szállító nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Termék hibája esetén Ön - választása szerint - a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés Szállító jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok (7.1. pont) gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Szállító felhívja a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek a termékek csomagolásán vagy dokumentációján találhatók. A 151/2003. (IX. 22.) számú Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás minimálisan 1 év.

A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A szerződéskötés nyelve magyar. A rendelés írásban megkötött szerződésnek minősül.
A megkötött szerződést nem iktatjuk, utólag hozzáférhető nem lesz hozzáférhető