Adatvédelmi Tájékoztató

Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2019. dec. 2.

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről mint a https://boriana.hu/ weboldal használójáról, a webáruházból termék megvásárlása esetén Vevőről (természetes személy), a Vevő személyes közreműködőjéről (jogi személy) (a továbbiakban: „Érintett”) , a Gál Hanna Borbála (székhely: 1223 Budapest, Kenderike utca 7-9.; adószám: 55152279-1-43) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) gyűjt és kezel.

Az Adatkezelő címe: 1223 Budapest, Kenderike utca 7-9.
Adatkezelő képviselője: Gál Hanna Borbála
Adószám: 55152279-1-43

Az Adatkezelő elérhetősége, amiken keresztül az Érintett jelen tájékoztatóba foglalt jogait gyakorolhatja:

Adatvédelmi felelős: Gál Hanna Borbála
E-mail: hello@boriana.hu
Telefonszám: +36 30 469 0842

2. A Tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://boriana.hu/ weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. A tájékoztató hatályos tartalma ugyanitt folyamatosan megismerhető és lementhető. Ha az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.

Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta.

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

A https://boriana.hu/ weboldal működése, valamint a weboldalon keresztüli termékrendelés biztosítása érdekében Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön az Adatkezelővel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről - („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adat”.
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama:

 Az adatkezelés célja  Az adatkezelés jogalapja  A kezelt adatok köre  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
A regisztráció kitöltésekor adja meg az Érintett ezen személyes adatokat. Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,) Az Érintett: vezetékneve keresztneve szállítási címe (irányítószám, település, utca, házszám) számlázási címe (amennyiben a fentiektől eltérő) e-mail címe telefonszáma Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.
A regisztrált Érintettnek lehetősége van a weboldalon keresztül az általa kiválasztott termék(ek)et megrendelni. Szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdés Az Érintett: vezetékneve keresztneve szállítási címe (irányítószám, település, utca, házszám) számlázási címe (amennyiben a fentiektől eltérő) e-mail címe telefonszáma Az adatokat az Önnel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Önnel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.
A regisztráció során az Érintettnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő marketing célú hírlevelére. Ennek megfelelően az Adatkezelő azon Érintettek részére, akik feliratkoztak a hírlevelére, a regisztráció során megadott – és adott esetben később módosított – e-mail címükre az az Adatkezelő által meghatározott rendszerességgel, és tartalommal jogosult direkt marketing célú hírleveleket küldeni, amelyek az az Adatkezelő új termékeivel, akcióival, promócióival, és egyéb, az az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos, figyelemfelhívó információkat tartalmaz. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) szerint az Érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása és a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a, pontja szerinti hozzájárulása.  Az Érintett: vezetékneve keresztneve e-mail címe  Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.
 A weboldal használóinak lehetőségük van árajánlatot kérni Gál Hanna Borbálától.  Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)  Az Érintett: vezetékneve keresztneve mobilszáma árajánlat tartalma e-mail címe  Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az e-mail kiküldése után 14 nappal törlésre kerülnek a személyes adatok.
 A weboldal használóinak lehetőségük van véleményt írni a weboldalon található termékekről  Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)  Az Érintett: vezetékneve keresztneve véleménye  Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.
 A weboldal használóinak lehetőségük van díjmentes testalkat felmérést és konzultációt kérni Gál Hanna Borbálától.  Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)  Az Érintett: vezetékneve keresztneve e-mail címe igény leírása  Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.
 A regisztrált Érintettnek lehetősége van ajánlást adni Gál Hanna Borbála részére.  Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)  Az Érintett: vezetékneve keresztneve személyes véleménye  Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre:

  • az Adatkezelő munkatársai;
  • az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
  • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
  • a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
  • egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfelhasználók neve és elérhetősége: Az adatfeldolgozó által megismert személyes adatok, és az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység: Az adatkezelés időtartama:
Gál Hanna Borbála
Székhely: 1223 Budapest Kenderike utca 7-9
hello@boriana.hu
Az érintett által megadott személyes adat: Név, Lakcím, telefonszám, email cím. Felhasználási köre: a megrendelések feldolgozása, szállítása, és rendelések utánkövetése Számviteli törvény szerinti 8 év.
KBOSS.hu Kft (=számlázz.hu)
Székhely: 1031. Záhony utca 7.
info@szamlazz.hu
Az érintett által megadott személyes adat: Név, telefonszám, lakcím. Felhasználási köre: számlák, eszámlák elkészítése Határozott idejű szerződés alapján a a szerződés megkötésétől számított 1 naptári évig.
Bohnné Hédi
Székhely:
hedi.bohn@upcmail.hu
Az érintett által megadott személyes adat: Név, telefonszám, lakcím, email cím. Felhasználási köre: könyvelés. Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig.
Help Hermes Kft.
Székhely: 1025 Budapest, Zöldlomb utca 2/1.
szanto.david@helphermes.hu
Az érintett által megadott személyes adat: Név, telefonszám, lakcím. Felhasználási köre: a megrendelések kiszállítása Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig.
booked4.us Kft.
Székhely: H-2600 Vác, Zichy H. utca 12.
info@booked4us.hu
Az érintett által megadott személyes adat: Név, telefonszám, email cím. Felhasználási köre: online időpont foglalása Határozott idejű szerződés alapján a a szerződés megkötésétől számított 1 naptári évig.
Vargyai Gergő ev.
Székhely: 2363 Felsőpakony, Iskola u. 4/2
vgergo@webylon.hu
Az érintett által megadott személyes adat: Név, telefonszám, email cím, lakcím. Felhasználási köre: webfejlesztés Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig.

5.1 Adattovábbítás bankkártyás fizetés esetén (SimplePay)

Bankkártyás fizetés esetén tudomásul veszem, hogy az adatkezelő által a sanodornature.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban. 

6. Sütikezelés

Sütik (cookie-k)

A sütik (cookie-k) kisméretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépére, tabletjére vagy telefonjára töltenek le a weboldalak, amelyekre ellátogat. A sütiket széles körben használják a böngészési élmény felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételéhez. Sütiket használunk ahhoz, hogy nyomon kövessük, mi van az Ön kosarában, a legutóbb megtekintett tételek megjelenítéséhez, valamint, hogy releváns termékajánlásokat küldhessünk az Ön részére. A sütik segítenek abban, hogy weboldalunkat az Ön igényeihez igazítsuk, a böngészést pedig a lehető legkönnyebbé tegyük.

Weboldalunkon a következő típusú sütiket használjuk:

Saját sütik
Ezek olyan sütik, amelyeket közvetlenül a mi weboldalunk bocsát ki. Attól függően, hogy mire használják őket, néhány süti az Ön számítógépén vagy eszközén marad eltárolva még akkor is, miután elhagyja a webhelyet (ún. „tartós sütik”, amelyeket a bejelentkezéshez vagy kimaradáshoz használnak). Mások akkor kerülnek törlésre, amikor bezárja a böngészőjét (ún. „munkamenet-sütik”), ezek csak egy adott munkamenetre vonatkoznak, pl. az alkalmazott termék sorrendezési, vagy szűrési módszerek esetén.

Harmadik fél sütik
A sütik e típusát harmadik felek irányítják. A harmadik felek általában vállalatok, amelyek a hirdetéseinket más weboldalakon jelenítik meg. A sütiket információk tárolására használják, például arról, hogy az általuk megjelenített valamely webes banner vásárlást eredményezett-e (ún. „konverziókövetés”).

Az ilyen sütik olyan átmeneti sütik, amelyek ideiglenesen tárolásra kerülnek az Ön merevlemezén, majd automatikusan törlődnek egy előre meghatározott időszak elteltével. Partnercégeink sütijei szintén kizárólag pszeudonim - sőt, többnyire anonim - adatokat tartalmaznak. Lehetővé teszik a partnereink számára, hogy megtekinthessék, mely termékeket tekintette meg, mely termékekre keresett rá, vagy hogy vásárolt-e valamit. Ez adatokat tartalmaz arról, mely termékeket tekintette meg, mely termékekre keresett rá, vagy hogy vásárolt-e valamit. Annak érdekében, hogy az Ön érdeklődési köréhez a lehető legjobban igazodó hirdetéseket jeleníthessünk meg, egyes hirdetési partnereink szintén információkat gyűjtenek a weboldalakról, amelyekre Ön korábban ellátogatott, vagy hogy mely termékekre volt kíváncsi. A pszeudonim adatok nem használhatók személyazonosításra, és csak azért gyűjtjük, hogy partnereink személyre szabhassák a hirdetéseiket az Ön érdeklődési körének megfelelően.

Ezt az EU GDPR (az EU általános adatvédelmi rendeletének) 6 (1) f cikke szabályozza.

Ha nem szeretné, hogy a számítógépe sütiket tároljon, megváltoztathatja a böngészője beállításait, hogy egyetlen süti se kerüljön elmentésre a merevlemezén, valamint, hogy minden meglévő süti törlődjön. Íme a lépések:

Az alábbiakban olyan hivatkozások találhatók, amelyek leírják a sütik letiltásának módját a népszerű böngészőkben:

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Opera (https://www.opera.com)

Kérjük, ne feledje: ha a sütiket nem engedélyezi az eszközén, a boriana.hu webáruházában nem tud vásárolni, webáruházunk alapvető működéséhez szükséges a sütik engedélyezése.